Algemene Voorwaarden

7 april 2015

“Heko Opslag Almelo”, statutair gevestigd te Almelo, kantoorhoudende te (7606 HG) Almelo aan de George Breitnerstraat 2.

Artikel 1 Algemeen

Heko Opslag Almelo, hierna ook te noemen “Heko Opslag Almelo”, houdt zich bezig met de dienstverlening in archiefopslag, het verrichten van opslagactiviteiten en daarbij behorende (standaard)activiteiten, het adviseren en het verrichten van activiteiten op het gebied van transport en verhuizen alsmede de handel in (partij)goederen, één en ander in de ruimste zin des woords. Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het verrichten van voornoemde opslagactiviteiten.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden, hierna ook: “de voorwaarden”, wordt verstaan onder:

2.1. Heko Opslag Almelo: gevestigd te Almelo, kantoorhoudende te (7606 HG) Almelo aan de George Breitnerstraat 4.

2.2. Wederpartij: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Heko Opslag Almelo in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst alsmede degene met wie Heko Opslag Almelo enige overeenkomst – al dan niet om niet – sluit.

2.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Heko Opslag Almelo en de wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door Heko Opslag Almelo aan de wederpartij, op alle (huur)overeenkomsten die tussen Heko Opslag Almelo en de wederpartij tot stand zijn gekomen hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Heko Opslag Almelo en de wederpartij.

3.2. Door het doen van een vooruitbetaling en/of ingebruikname van het gehuurde, wordt de wederpartij geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

3.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk door Heko Opslag Almelo zijn aanvaard en zijn slechts geldig voor de (huur)overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.

3.4. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van enige algemene, specifieke voorwaarden of bedingen van de wederpartij worden door Heko Opslag Almelo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Heko Opslag Almelo en de wederpartij in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 4 Aanbiedingen

4.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en binden Heko Opslag Almelo niet, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of wanneer deze aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.

4.2. Prijsopgaven van Heko Opslag Almelo zijn gesteld in euro’s (€) exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.3. Elke aanbieding gaat uit van de uitvoering van de overeenkomst door Heko Opslag Almelo onder normale omstandigheden.

4.4. Opgave van en specificatie van Heko Opslag Almelo betreffende maatgeving, capaciteit, beschikbaarheid, ligging of resultaten al dan niet voorkomende in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal websites en dergelijke wordt bij benadering verstrekt en binden Heko Opslag Almelo niet.

4.5. De aanbiedingen van Heko Opslag Almelo zijn gebaseerd op de door de wederpartij gegeven inlichtingen. Heko Opslag Almelo mag van de juistheid van deze inlichtingen uitgaan.

Artikel 5 Totstandkoming van overeenkomsten

5.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod tijdig door de

wederpartij wordt aanvaard, doordat een vrijblijvend aanbod dat door de wederpartij is aanvaard niet door Heko Opslag Almelo is herroepen, doordat een aanbod van de wederpartij uitdrukkelijk door Heko Opslag Almelo is aanvaard of doordat door Heko Opslag Almelo ten behoeve van de wederpartij diensten zijn verricht.

5.2. Indien de wederpartij een vrijblijvend aanbod van Heko Opslag Almelo aanvaardt, heeft Heko Opslag Almelo het recht om binnen vijf dagen na ontvangst van die aanvaarding, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

5.3. Afspraken of overeenkomsten met werknemers en/of freelance medewerkers van Heko Opslag Almelo binden haar niet voor zover ze door Heko Opslag Almelo niet schriftelijk zijn bevestigd. Als niet bevoegd zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers van Heko Opslag Almelo die geen procuratie hebben of waarvan niet op andere wijze uit gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken valt op te maken dat zij bevoegd zijn om namens Heko Opslag Almelo te contracteren.

5.4. Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst tussen Heko Opslag Almelo en de wederpartij en/of deze voorwaarden gelden slechts indien ze door Heko Opslag Almelo schriftelijk zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 6 Gebruik

6.1. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heko Opslag Almelo is het de wederpartij niet toegestaan het gehuurde een andere bestemming te geven, de gedaante, het uiterlijk of de inrichting van het gehuurde te wijzigen.

6.2. Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Heko Opslag Almelo niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren, weder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken of medegebruiken.

6.3. De wederpartij zal het gehuurde als een goed huisvader, overeenkomstig de bestemming en overeenkomstig het door Heko Opslag Almelo vastgestelde huishoudelijk reglement te gebruiken. De wederpartij is met de inhoud van dit reglement bekend. De wederpartij begrijpt en aanvaardt dat het Huishoudelijk Reglement aan verandering onderhevig kan zijn en is gehouden ter zake de redelijke instructies van Heko Opslag Almelo onmiddellijk op te volgen.

6.4. De wederpartij dient het gehuurde te allen tijde goed af te sluiten en afgesloten te houden indien hij niet zelf in het gehuurde aanwezig is.

6.5. De wederpartij mag alleen in het gehuurde, althans elders in het complex waarin het gehuurde zich bevindt, verblijven voor het laden en/of lossen van goederen of andere zaken die direct verband houden met de opslagfunctie van het gehuurde. Het is de wederpartij niet toegestaan om buiten de door Heko Opslag Almelo vastgestelde openingstijden in het gehuurde, althans het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, te verblijven en/of het gehuurde anderszins te gebruiken als (tijdelijke) huisvesting.

6.6. De wederpartij staat ervoor in dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, (plaatselijke) verordening, overheidsvoorschrift, nutsbedrijven, verzekeraars, alsmede dat het gehuurde zodanig wordt gebruikt dat geen schade aan het milieu ontstaat c.q. kan ontstaan en terzake van het voorkomen van milieuschade terzake genoegzaam voorzorgsmaatregelen zal treffen.

6.7. Met het oog op het bepaalde in artikel 6.6 is het de wederpartij in ieder geval niet toegestaan in het gehuurde gevaarlijke, toxische, ontvlambare of oplosbare stoffen, aan bederf onderhavige zaken, (motor)voertuigen of levende have in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven.

6.8. Op eerste verzoek van Heko Opslag Almelo is de wederpartij gehouden Heko Opslag Almelo (schriftelijk) te informeren aangaande de zaken die door de wederpartij in het gehuurde zijn of worden opgeslagen. Heko Opslag Almelo is bevoegd van de wederpartij te verlangen dat bepaalde door de wederpartij opgeslagen zaken om haar moverende reden worden verwijderd.

6.9. In het gehuurde is standaard geen elektriciteitsvoorziening aanwezig. Het is de wederpartij niet toegestaan, al dan niet eigenmachtig, zelf een elektriciteitsvoorziening aan te (laten) brengen.

6.10. De hoogste toelaatbare belasting van de vloer van het gehuurde bedraagt 500 kg/m2

6.11. Het is de wederpartij niet toegestaan vanuit het gehuurde zaken te verkopen en/of te verhuren en/of diensten en/of op enigerlei andere wijze commerciële activiteiten te verrichten.

6.12. Het is de wederpartij niet toegestaan om het gehuurde als werkplaats en/of kantoorruimte te gebruiken

6.13. De wederpartij is bekend met het gehuurde en heeft onderzocht, zonodig geïnspecteerd, dat het gehuurde geschikt is voor het overeengekomen doel.

6.14. De wederpartij zal Heko Opslag Almelo onverwijld in kennis stellen van eventuele gebreken aan het gehuurde. Heko Opslag Almelo zal – indien de kosten voor het herstel van deze gebreken voor rekening komen van Heko Opslag Almelo nu de wederpartij terzake geen verwijt kan worden gemaakt – deze gebreken, behoudens overmacht, binnen een redelijke termijn (doen) herstellen.

6.15. De wederpartij staat ervoor in dat hij, noch de vanwege de wederpartij aanwezige derden hinder of overlast zal bezorgen aan het gehuurde, het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, andere huurders c.q. gebruikers van het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt en/of derden.

6.16. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heko Opslag Almelo is het de wederpartij niet toegestaan het adres van het complex of het gehuurde te laten registeren als zijnde het (bedrijfs)adres van de wederpartij.

Artikel 7 Staat en oplevering van het gehuurde

7.1. Het gehuurde wordt opgeleverd en aanvaard in de staat zoals is vastgelegd in de aan de overeenkomst gehechte door partijen ondertekende beschrijving of bij gebreke daarvan, die waarin het zich bij aanvang van de huur bevindt, in goede staat en zonder gebreken.

7.2. Onder het gehuurde is mede begrepen de in het gehuurde (eventueel) aanwezige installaties en voorzieningen, voorzover die in de bij de overeenkomst behorende omschrijving niet zijn uitgezonderd.

7.3. De wederpartij verklaart dat het gehuurde in goede staat en zonder gebreken door Heko Opslag Almelo aan hem ter beschikking is gesteld. De wederpartij is verplicht het gehuurde in goede staat van onderhoud te houden én het gehuurde bij het einde van de overeenkomst in diezelfde staat, geheel ontruimd en deugdelijk schoongemaakt en vrij van gebruik en gebruiksrechten aan Heko Opslag Almelo op te leveren.

7.4. Bij beëindiging van de huurovereenkomst is de wederpartij verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of van een voorgaande huurder zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen.

7.5. Alle zaken waarvan de wederpartij, door het in het gehuurde achter te laten, kennelijk afstand heeft gedaan, kunnen door Heko Opslag Almelo, zonder enige aansprakelijkheid van Heko Opslag Almelo terzake, op kosten van de wederpartij worden verwijderd.

7.6. Heko Opslag Almelo behoudt het recht om de wederpartij, al dan niet tussentijds, een ander huurobject aan te wijzen. De wederpartij is verplicht hieraan mee te werken mits de huurprijs ongewijzigd blijft, het gehuurde zich in hetzelfde complex bevindt en qua vloeroppervlak tenminste even groot is als het gehuurde object.

7.7. Indien naar het oordeel van Heko Opslag Almelo het noodzakelijk is dat in of aan het gehuurde of het gebouw c.q. complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen onderhoud, herstel, vernieuwingen waaronder extra voorzieningen en wijzigingen begrepen, renovatie- of andere werkzaamheden te (doen) verrichten of indien deze noodzakelijk zijn in verband met (milieu)eisen of (voorgeschreven of aangekondigde) maatregelen van overheidswege of openbare nutsbedrijven, zal de wederpartij die werkzaamheden en maatregelen en het eventuele daaruit voortvloeiende ongemak gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of vermindering van de betalingsverplichting of ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen. Heko Opslag Almelo zal bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de wederpartij.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de door wederpartij opgeslagen goederen in het gehuurde van Heko Opslag Almelo.

8.2. Heko Opslag Almelo erkent geen aansprakelijkheid en neemt ook geen aansprakelijkheid op zich ten aanzien van wettelijke, contractuele bestemming en/of het gebruik van het gehuurde, ook niet uit hoofde van bewaring, opslag, toezicht en/of beveiliging hoe ook genaamd, anders dan met inachtneming van de eventueel gegeven garanties terzake.

8.3. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid, met inbegrip van schade waarvoor de wederpartij tegenover derden aansprakelijk is, van Heko Opslag Almelo te allen tijde beperkt tot de directe schade en tevens tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Heko Opslag Almelo aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief de verschuldigde omzetbelasting, per geleverde dienst ten aanzien waarvan aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Heko Opslag Almelo in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Heko Opslag Almelo in de periode van drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis terzake van waar die aansprakelijkheid is ontstaan.

8.4. Onder directe schade in de zin van artikel 8.2 wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van de Heko Opslag Almelo aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;

- de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.5. De wederpartij is jegens Heko Opslag Almelo aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde tenzij de wederpartij bewijst dat hem, de personen die hij tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid kan worden verweten.

8.6. De wederpartij vrijwaart Heko Opslag Almelo tegen eventuele boetes die haar worden opgelegd en/of schade die zij lijdt als gevolg van gedragingen en/of nalatigheden van de wederpartij, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is.

8.7. Heko Opslag Almelo is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de wederpartij en/of derden - en de wederpartij vrijwaart Heko Opslag Almelo voor aanspraken van derden terzake – als gevolg van het optreden van en de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw c.q. complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, van stagnatie in de levering van zogenaamde nutsvoorzieningen, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, van storingen van de installaties en apparatuur, van in- en uitstromende gassen en vloeistoffen, van brand, ontploffingen en andere voorvallen, van stoornis in het huurgenot en van stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten, alles behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid van Heko Opslag Almelo ten aanzien van de staat van het gehuurde of het gebouw c.q. complex waar het gehuurde deel van uitmaakt.

8.8. Heko Opslag Almelo is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade of schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die door derden worden veroorzaakt die de wederpartij of een derde terzake van het (in gebruik) van de door Heko Opslag Almelo geleverde diensten mocht lijden, tenzij sprake is van grove schuld of ernstige nalatigheid van Heko Opslag Almelo. Hieronder is mede begrepen omzet en/of winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en de eventuele immateriële schade.

8.9. De aansprakelijkheid van Heko Opslag Almelo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Heko Opslag Almelo onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Heko Opslag Almelo ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Heko Opslag Almelo in staat is adequaat te reageren.

8.10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of binnen acht dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Heko Opslag Almelo meldt.

8.11. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Heko Opslag Almelo, zal de wederpartij Heko Opslag Almelo vrijwaren tegen aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de door Heko Opslag Almelo geleverde goederen en/of diensten en zal hij Heko Opslag Almelo alle schade vergoeden die Heko Opslag Almelo lijdt ten gevolge van dergelijke aanspraken.

8.12. Toetsing van naar voren gebrachte klachten door Heko Opslag Almelo, houdt geenszins erkenning in, noch erkenning van enige aansprakelijkheid.

Artikel 9 Meer dan één wederpartij

Bij twee of meer wederpartijen voor één en dezelfde overeenkomst is een ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hun gezamenlijk met Heko Opslag Almelo gesloten overeenkomst(en).

Artikel 10 Betaling

10.1. In beginsel zal de huurprijs per automatisch incasso geïnd worden door Heko Opslag Almelo van het door wederpartij opgegeven bankrekeningnummer op de huurovereenkomst. Deze automatische incasso zal  14 dagen voor aanvang van de huurperiode geschieden.
Uitsluitend op verzoek en na schriftelijke overeenkomst kan de huurprijs geschieden op basis van facturering.

10.2. De verschuldigde huurpenningen en eventuele andere in rekening te brengen kosten, zijn bij vooruitbetaling per vier weken verschuldigd, steeds uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft.

10.3. De wederpartij zal de hem in rekening gebrachte bedragen, in de valuta als vermeld in de overeenkomst, voor de op de desbetreffende vervaldatum aan Heko Opslag Almelo betalen. Alle betalingen zullen op een door Heko Opslag Almelo aan te wijzen giro- of bankrekening, althans in contanten en/of per pinbetaling worden voldaan. In het geval dat per kas wordt betaald, zal dit slechts uitsluitend geschieden in contanten in de valuta als vermeld in de overeenkomst.

10.4. Alle door Heko Opslag Almelo in rekening gebrachte bedragen moeten zonder enige korting of inhouding worden voldaan. De wederpartij is niet bevoegd tot enige verrekening. De wederpartij heeft voorts niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Heko Opslag Almelo op te schorten.

10.5. Indien op enig moment bij Heko Opslag Almelo gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de wederpartij, heeft Heko Opslag Almelo het recht, alvorens (verder) te presteren van de wederpartij te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de wederpartij een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Heko Opslag Almelo, al dan niet opeisbaar, op grond van enige overeenkomst met de wederpartij heeft of op enig tijdstip zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Heko Opslag Almelo.

10.6. Met het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de wederpartij in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Heko Opslag Almelo op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Vanaf dat tijdstip is Heko Opslag Almelo tevens gerechtigd al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met de wederpartij als opgeschort te beschouwen.

10.7. Het in artikel 10.6. gestelde is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij, na daartoe schriftelijk door Heko Opslag Almelo te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen afdoende zekerheid heeft gesteld als bedoeld in artikel 10.5.

10.8. De wederpartij is zonder nadere ingebrekestelling op alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de handelsrente ex artikel 6:119a BW die regelmatig zal worden vastgesteld door de Europese Centrale Bank. De verschuldigdheid van deze rente bestaat onverminderd in geval en voor zover op enig moment zou komen vast te staan dat het bepaalde in artikel 6:119a BW op de tussen Heko Opslag Almelo en de wederpartij gesloten overeenkomst niet van toepassing zou zijn.

10.9. Naast vergoeding van de handelsrente ex artikel 6:119a BW staat het Heko Opslag Almelo vrij om in de huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken, afzonderlijke boeteclausules op te nemen.

10.10. Schuldvergelijking en/of verrekening is niet toegestaan.

10.11. Ter verkrijging van een grotere zekerheid heeft Heko Opslag Almelo het recht, in gevallen naar haar keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de overeengekomen diensten te beginnen en/of (tussentijds) deelfacturen te verzenden tijdens de looptijd van de overeenkomst.

10.12. Indien de wederpartij jegens Heko Opslag Almelo in verzuim is, is hij verplicht Heko Opslag Almelo de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

10.13. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, waaronder begrepen de tussen partijen overeengekomen boeteclausules en vervolgens van de oudste opeisbare facturen, zelfs in het geval dat de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.14. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag in kwestie op de rekening van Heko Opslag Almelo c.q. op de rekening van degene die Heko Opslag Almelo in rechte vertegenwoordigt, is bijgeschreven.

10.15. Indien de wederpartij surséance van betaling, om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verzoekt en/of zijn faillissement aanvraagt, diens faillissement wordt aangevraagd of op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd én bovendien in alle gevallen waarin de wederpartij serieus rekening moet houden met de mogelijkheid, zijn verplichtingen jegens Heko Opslag Almelo niet na te kunnen komen, is hij verplicht Heko Opslag Almelo daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen.

10.16. Indien een der gevallen als bedoeld in artikel 10.15 zich voordoet, is Heko Opslag Almelo, naar haar keuze, gerechtigd de dan vigerende overeenkomst(en) tussen Heko Opslag Almelo en de wederpartij als onmiddellijk beëindigd dan wel de verplichting uit de overeenkomst(en) als opgeschort te beschouwen, onverminderd de overige rechten van Heko Opslag Almelo. Al hetgeen de wederpartij op dat tijdstip verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.

10.17. Indien de wederpartij van oordeel is, dat het saldo - dat hij volgens de door Heko Opslag Almelo verstrekte specificatie verschuldigd is - onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen acht werkdagen schriftelijk te protesteren, onder nauwkeurige opgave van de door hem vermeende foutieve berekeningen. Bij gebreke van zodanig protest is zijn recht om tegen het saldo bezwaar te maken, vervallen.

10.18. Alle gevallen waarin Heko Opslag Almelo gerechtigd is haar verplichtingen uit de overeenkomst(en) met de wederpartij op te schorten dan wel die overeenkomst(en) als beëindigd te beschouwen, gelden als wanprestatie van de wederpartij en verplichten hem tot vergoeding van kosten, schaden en interesten.

10.19. Indien Heko Opslag Almelo in enig geval kiest voor opschorting van haar verplichtingen, behoudt Heko Opslag Almelo het recht om nadien op elk door Heko Opslag Almelo gewenst moment te kiezen voor beëindiging van de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij ten dele.

Artikel 11 Te late betaling

11.1. Indien de wederpartij in verzuim is, is Heko Opslag Almelo gerechtigd om na het verstrijken van zes dagen, de wederpartij fysiek de toegang tot het gehuurde of het gebouw c.q. complex waar het gehuurde deel van uitmaakt te ontzeggen, zulks tot het moment dat alle opeisbare vorderingen van Heko Opslag Almelo op de wederpartij volledig zijn voldaan.

11.2. Buiten het aan Heko Opslag Almelo verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is Heko Opslag Almelo gerechtigd van de wederpartij alle kosten te vorderen die door niet of niet tijdige betaling door de wederpartij zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.

11.3. Heko Opslag Almelo is verplicht de wederpartij na overschrijding van de betalingstermijn aan te manen en haar alsnog een redelijke termijn voor nakoming te gunnen. Na het verstrijken van deze redelijke termijn, zal Heko Opslag Almelo de vordering ter incasso uit handen geven. Heko Opslag Almelo is gerechtigd om voor deze aanmaning 10% van het betreffende openstaande bedrag met een minimum van € 12,50 aan administratiekosten aan de wederpartij te berekenen.

11.4. Indien de wederpartij na het verstrijken van de in lid 11.3 genoemde termijn, alsnog in gebreke is gebleven te betalen, is Heko Opslag Almelo gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt berekend:

over de eerste € 2.500,00 15%

over het meerdere tot € 5.000,00 10%

over het meerdere tot € 15.000,00 8%

over het meerdere boven € 15.000,00 5%

met dien verstande dat minimaal een bedrag van € 200,00 aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal zijn. Heko Opslag Almelo is niet gehouden aan te tonen dat zij de buitengerechtelijke incassokosten daadwerkelijk aan derden verschuldigd is geworden.

11.5. Nadat de termijn als bedoeld in artikel 11.3 is verstreken, is Heko Opslag Almelo gerechtigd het haar toekomende bedrag vermeerderd met kosten en rente in rechte te vorderen, zonder dat enige nadere aanmaning tot betaling vereist is.

11.6. Tot meerderheid van zekerheid van al hetgeen de wederpartij aan Heko Opslag Almelo verschuldigd is en/of nog verschuldigd zal worden, verbindt de wederpartij zich jegens Heko Opslag Almelo de in het gehuurde opgeslagen en/of op te slagen goederen Heko Opslag Almelo te verpanden. Dit pandrecht zal bij afzonderlijke akte worden gevestigd. De wederpartij staat in voor de bevoegdheid om over deze zaken te beschikken.

11.7. Heko Opslag Almelo is gerechtigd, zonder dat verdere sommatie en/of ingebrekestelling zal zijn vereist, tot openbare verkoping over te gaan, indien wederpartij 90 dagen of meer achterstallig is met het betalen van de huurpenningen en eventuele andere in rekening gebrachte kosten, die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen Heko Opslag Almelo en wederpartij en/of tot stand zijn gekomen door het toepassen van bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

11.8 Teneinde over te kunnen gaan tot de genoemde handelingen genoemd in artikel 11.7, is Heko Opslag Almelo gerechtigd om zich toegang te verlenen tot het door wederpartij gehuurde.

11.8. Ten aanzien van het bestaan en de hoogte van de vordering(en) van Heko Opslag Almelo, geldt de administratie van Heko Opslag Almelo als bewijs, hetgeen de bevoegdheid tot het leveren van tegenbewijs onverminderd in stand laat.

Artikel 12 Overmacht

12.1. Indien Heko Opslag Almelo door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, wordt nakoming van de verplichting opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

12.2. Indien de overmacht één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie één en ander rechtvaardigt.

12.3. In geval van overmacht heeft de wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Heko Opslag Almelo als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4. Indien Heko Opslag Almelo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12.5. Heko Opslag Almelo zal de wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

12.6. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Heko Opslag Almelo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Heko Opslag Almelo niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen: mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, contingentering of andere overheidsmaatregelen, (werk)staking, stremming van vervoer, brand en het niet tijdig of behoorlijk voldoen door derden, van wie Heko Opslag Almelo voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Heko Opslag Almelo om welke reden dan ook, waardoor Heko Opslag Almelo de opdracht, niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten.

Artikel 13 Algemene bepalingen inzake gebruik door wederpartij

13.1. De wederpartij heeft toegang tot het gehuurde tijdens de door de directie van Heko Opslag Almelo in haar huishoudelijk reglement vastgestelde openingstijden, onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 in geval van (tijdelijke) betalingsachterstand door de wederpartij.

13.2. Heko Opslag Almelo is onverminderd het hiervoor bepaalde niet verantwoordelijk voor een technische storing gedurende de normale openingstijden die deze toegang verhindert.

13.3. Heko Opslag Almelo is gerechtigd de openingstijden te wijzigen. Een zodanige wijziging zal door Heko Opslag Almelo worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement. Een dergelijke wijziging is voor de wederpartij grondslag, om binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging, zonder inachtneming van enige opzegtermijn de overeenkomst met Heko Opslag Almelo op te zeggen.

13.4. Heko Opslag Almelo en door haar aan te wijzen derden zullen te allen tijde en na behoorlijk voorafgaande aankondiging en in overleg met de wederpartij het recht hebben het gehuurde van binnen en buiten te bezichtigen en te inspecteren.

13.5. Op verzoek van controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)diensten heeft Heko Opslag Almelo te allen tijde het recht zichzelf en deze diensten toegang te verschaffen tot het gehuurde. Dit kan Heko Opslag Almelo door middel van de algemene sleutel, die toegang verleend tot alle opslagruimtes. Voor feitelijke toegangverschaffing tot het gehuurde door Heko Opslag Almelo en/of derden, waaronder de hiervoor bedoelde diensten – onafhankelijk of de toegangverschaffing (achteraf) rechtmatig is gebleken, aanvaardt Heko Opslag Almelo geen aansprakelijkheid.

13.6. Heko Opslag Almelo heeft te allen tijde de bevoegdheid een derde aan te stellen aan wie de wederpartij alle uit de overeenkomst voortvloeiende betalingen zal verrichten en met wie de wederpartij zich over alle aangelegenheden terzake van de overeenkomst zal hebben te verstaan, zulks zolang Heko Opslag Almelo niet anders aan de wederpartij zal hebben bericht.

13.7. Vanaf de datum dat de overeenkomst is gesloten worden alle mededelingen van Heko Opslag Almelo aan de wederpartij in verband met de uitvoering van de overeenkomst gericht aan het aan door de wederpartij aan haar opgegeven adres. Heko Opslag Almelo is verplicht de wederpartij schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Indien en voorzover blijkt dat uit de Gemeentelijke Basisadministratie en/of het door de Kamer van Koophandel gehouden Handelsregister blijkt dat de wederpartij niet langer op het opgegeven adres woonplaats heeft, kiest deze woonplaats in het gehuurde.

13.8. Partijen komen nadrukkelijk overeen dat deze overeenkomst niet kan worden aangemerkt als een overeenkomst tot bewaarneming als bedoeld in artikel 7:600 BW.

Artikel 14 Huurprijs en huurprijsaanpassing

14.1. De door Heko Opslag Almelo met de wederpartij overeengekomen huurprijs geldt op de datum van de ingang van de huurovereenkomst, exclusief BTW en exclusief eventueel nader overeen te komen verzekeringspremies en aanvullende abonnementen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2. De overeengekomen prijs geldt slechts voor het in de overeenkomst genoemde huurobject.

14.3. Heko Opslag Almelo is gerechtigd om het per vier weken door de wederpartij te betalen huurbedrag periodiek eenzijdig aan te passen. Een wijziging van de overeengekomen huurprijs zal ten hoogste twee maal per kalenderjaar plaatsvinden en bovendien niet eerder dan na ommekomst van twee maanden na aanvang van de huurovereenkomst. Het aldus herziene bedrag is niet eerder van toepassing dan na twee maanden nadat Heko Opslag Almelo deze herziening schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld.

Artikel 15 Borgsom

15.1. Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichting uit de huurovereenkomst zal de wederpartij gelijktijdig met het voldoen van de eerste maand huur een waarborgsom voldoen ter grootte van 1 maand huur, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

15.2. Als waarborg voor het inleveren van de ‘sleutelset’, bestaande uit een sleutel voor toegang tot het terrein van Heko Opslag Almelo, een elektronische sleutel voor toegang tot het pand van Heko Opslag Almelo en een label met daarop het nummer van het gehuurde en de tekst “Heko Opslag Almelo”, zal de wederpartij gelijktijdig met het voldoen van de eerste maand huur een waarborgsom voldoen zoals vermeld in de huurovereenkomst.

15.3. Als aan alle verplichtingen is voldaan zullen na de beëindiging van de huurperiode en na inspectie door Heko Opslag Almelo de waarborgsommen worden gerestitueerd zonder dat van een interestregeling sprake is.

15.4. Indien niet aan alle verplichtingen is voldaan zullen de waarborgsommen niet worden gerestitueerd.

Artikel 16 Toepasselijke recht, bevoegde rechter

16.1. Op elke overeenkomst tussen Heko Opslag Almelo en de wederpartij alsmede op alle daaruit voortvloeiende geschillen tussen Heko Opslag Almelo en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen Heko Opslag Almelo en de wederpartij, worden beslecht door de bevoegde rechter in het ressort waarbinnen zich het gehuurde bevindt, zulks voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Heko Opslag Almelo blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17 Wijziging van de algemene voorwaarden

Heko Opslag Almelo is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding zal worden vermeld. Heko Opslag Almelo zal de het wijzigen van voorwaarden tijdig, te weten minimaal dertig dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen, aan de wederpartij schriftelijk bekend maken.

Pagina delen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone